Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden CIS Trading B.V.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74054147

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met CIS Trading niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van CIS Trading afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met CIS Trading in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
CIS Trading: wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij CIS Trading.
Overeenkomst: de afspraak tussen CIS Trading en Koper op basis waarvan CIS Trading Producten aan Koper levert tegen betaling.
Partijen: CIS Trading en Koper gezamenlijk.
Producten: alle zaken, waaronder baby- kinderproducten, accessoires, en aanverwante artikelen, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Website: de website van CIS Trading en website van Sjokke welke te bereiken zijn via: https://www.CIS-trading.com.  en  https://www.sjokke.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van CIS Trading, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door CIS Trading uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Wanneer door CIS Trading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop CIS Trading de onderhavige voorwaarden toepast.

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CIS Trading, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met CIS Trading in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CIS Trading t vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van CIS Trading zijn herroepelijk en worden contractueel vastgelegd, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de aanbieding, is CIS Trading daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CIS Trading anders aangeeft. Duidelijke fouten of verschrijvingen in de aanbieding van CIS Trading, bijvoorbeeld op haar Website of in prijslijsten, binden CIS Trading niet.

Artikel 4. Prijzen

Voor Orders binnen Nederland geldt dat de opgegeven prijzen inclusief BTW en overige van overheidswege verschuldigde heffingen zijn. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper, tenzij de Koper aangeeft de Producten af bedrijf te willen afhalen.

Voor Orders die bestemd zijn voor het buitenland, gelden de door CIS Trading opgegeven prijzen vracht betaald tot de overeengekomen eindbestemming “CPT – Carriage Paid To” (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). De prijzen zijn derhalve exclusief BTW, verzekering, invoerrechten, in het land van invoer verschuldigde accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken, doch inclusief transport- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.
Het staat CIS Trading vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met CIS Trading eerst dan tot stand nadat CIS Trading een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk bezwaar maakt.

Voor Orders die via de website van CIS Trading worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. CIS Trading zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.

Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden CIS Trading slechts, indien deze door CIS Trading schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

Artikel 6. Levering en risico-overgang

Tenzij anders overeengekomen, worden levering en verzekeringen van goederen naar bestemming buiten Nederland betaald tot de overeengekomen plaats van bestemming “CPT – Carriage Paid To” (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). CIS Trading draagt de kosten voor het transport, maar het risico verbonden aan het vervoer van de goederen gaat op de Koper over op het moment dat CIS Trading de zaken aan de eerste vervoerder heeft overhandigd.

Voor zendingen binnen Nederland geldt dat de zaken voor risico van CIS Trading worden vervoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De kosten voor transport worden bij het afrekenen getoond. Het risico met betrekking tot de Producten gaat op de Koper over op het moment dat deze aan het afleveradres worden aangeboden voor ontvangst.

De keuze van het transportmiddel is aan CIS Trading, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.

Indien de Koper in afwijking van lid 2 en 3 een bepaalde verzend- of transportwijze van CIS Trading verlangt die door CIS Trading niet standaard wordt aangeboden, dan ligt het risico van verzending bij de Koper. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dat geval op de Koper over op het moment dat CIS Trading de Producten heeft afgegeven aan de eerste vervoerder.

Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door CIS Trading te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door CIS Trading niet teruggenomen.

Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten zal af (doen) halen of zelf voor het transport zorg zal dragen, moeten de Producten die gereed zijn voor afhaal of verzending zijn, onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dit geval op de Koper over op het moment dat door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde de Producten in ontvangst heeft genomen.

Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt CIS Trading zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, eventueel in de open lucht, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van CIS Trading ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen CIS Trading Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Dit is van toepassing tenzij CIS Trading uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft CIS Trading het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. CIS Trading is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken.

Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslagen/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 7. Leveringstermijnen

Indien CIS Trading een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper CIS Trading derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CIS Trading dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Indien en voor zover naar het oordeel van CIS Trading een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CIS Trading het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CIS Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CIS Trading worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CIS Trading zijn verstrekt, heeft CIS Trading het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingsrecht

Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.

Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.

De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door CIS Trading binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@sjokke.nl
Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door CIS Trading op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.

Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal CIS Trading het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.

De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden. Nadat de Consument het Product heeft geopend voor gebruik, kan de Consument geen beroep meer doen op herroeping.

De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan CIS Trading. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van CIS Trading.

CIS Trading zet geen eigen transport in voor het retourneren van Producten.

Artikel 9. Onderzoek, klachten en kwaliteitsgarantie

De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering per e-mail of telefonisch bij CIS Trading te worden ingediend. Na het verstrijken van genoemde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van CIS Trading te houden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.

Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs.

Indien een Product een defect bevat, dient de Koper het Product vervolgens binnen 3 dagen aan CIS Trading retour te zenden ter beoordeling. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Koper. Indien het defect door CIS Trading wordt bevestigd, zal CIS Trading het Product kosteloos repareren, of indien reparatie niet mogelijk is, vervangen voor een nieuwe.

Indien vervanging niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende Product niet meer leverbaar is zal CIS Trading het aankoopbedrag aan de Koper terugbetalen.

Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan CIS Trading worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal CIS Trading ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal CIS Trading tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van CIS Trading heeft plaatsgehad.

Artikel 10. Facturatie en betaling

CIS Trading is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van CIS Trading aangeboden betaalwijze, zoals iDeal en creditcard.

Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door CIS Trading aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

CIS Trading is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke CIS Trading maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door CIS Trading gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is CIS Trading bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien CIS Trading het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.

In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van CIS Trading en de verplichtingen van de Koper jegens CIS Trading onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op CIS Trading t heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle door CIS Trading geleverde Producten blijven eigendom van CIS Trading tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CIS Trading uit hoofde van enige met CIS Trading gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van CIS Trading te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van CIS Trading. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper CIS Trading hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van CIS Trading bevinden, behoudt CIS Trading zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die CIS Trading uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.

De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van CIS Trading te (doen) houden.

De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan CIS Trading op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra CIS Trading zulks wenst, door de Koper aan CIS Trading stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van CIS Trading tegen de Koper.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien CIS Trading aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CIS Trading aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CIS Trading kunnen worden toegerekend.

CIS Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

CIS Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van CIS Trading.

Artikel 13. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen CIS Trading tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 14. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een algemeen aanvaarde praktijk mag komen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CIS Trading geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CIS Trading niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dit omvat ook stakingen in het bedrijf van CIS Trading of toeleverancier.

CIS Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CIS Trading zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

Voor zoveel CIS Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CIS Trading gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle door CIS Trading gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen CIS Trading en een Koper mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar CIS Trading haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.